M&V

M.
31.
Paris.
Tattooed.

V.
31.
Paris.
Bearded.